Tisdagen den 16 november kl 18 är du som medlem i Rotary Malmö Öresund kallad till årsmöte. Vi håller till på Malmö Arena Hotell och vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer så att vi tillsammans kan ta del av det gång Rotaryåret under ledning av Marie Sterner som president. Det är därför viktigt att just du kommer. Här kan ni läsa kallelse, dagordning och verksamhetsberättelsen.

Kallelse till årsmöte i Rotary Malmö Öresund

Härmed kallas till årsmöte i Rotary Malmö Öresund. Tid: tisdagen den 16 november kl. 18:00
Plats: Malmö Arena Hotell. Dagordning jämte erforderliga handlingar finns på klubbens hemsida fr o m den 1 november.
Av klubbens stadgar framgår vilka val som ska förrättas vid årsmötet.

Välkomna

Eva Albihn, President 2021/2022

Dagordning för årsmöte i Rotary Malmö-Öresund Dag och tid: tisdag 16/11 2021 kl.18:00
Plats: Malmö Arena Hotell

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet, tillika rösträknare 5 Upprättande av röstlängd
6 Godkännande av dagordningen
7 Har kallelsen till årsmötet utlysts i behörig ordning
8 Verksamhetsberättelse för 2020/2021
9 Ekonomiskberättelse för 2020/2021
10 Revisors berättelse
11 Ansvarsfrihet för styrelse och funktionärer för 2020/2021
12 Val av styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2022/2023 13 Årsavgift 2022/2023
14 Inkomna propositioner
15 Inkomna motioner
16 Övriga frågor
17 Mötets avslutande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för Malmö - Öresund Rotaryklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för året 2020 - 2021: Under året har styrelsen bestått av: Marie Sterner, president, ClausVigsö, inkommande president t o m oktober 2020, Eva Albihn, inkommande president    fr o m november/årsmötet 2020, Eva Martinsson, sekreterare, Ann-Christin Fransson, skattmästare, Bengt Johansson, immediate past president. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 1 konstituerande möte och 10 styrelsemöten. Vi har haft 37 klubbmöten, varav 2 klubbsamråd. Tre möten blev inställda pga restriktioner och behov att ställa om till digitala klubbmöten. Vid Rotaryårets början var vi  52 medlemmar, och vid årets slut 53 medlemmar. Mötesdagar: Tisdag 18:00 - 20:00 Malmö Arena Hotell, Malmö

Under detta speciella år då Covid-19 vänt upp- och- ner på  vår vardag, har vi behövt anpassa vår verksamhet utifrån gällande restriktioner.  Genom att övergå till digitala möten har vi  lyckats över förväntan. Vi har haft stor uppslutning framför skärmen och kvaliteten på våra föreläsare har varit hög. Visst har det ibland varit tekniskt krångligt, men med förenade krafter har vi hjälpts åt och visat på att vår klubbanda varit hög.

Vi har trots ovanstående problematik genomfört  37 klubbmöten, varav 2 klubbsamråd, årsmöte, guvenörsbesök och trivselkväll på restaurang Chilla. Några flitiga medlemmar har dessutom träffats utomhus regelbundet, varje tisdag eftermiddag, för promenad och fika på Ön. Sommarrotary har pga restriktioner varit inställt

Projekt under verksamhetsåret:

Moment 22; Ett projekt där vi i samarbete med Hyllie kyrka arbetat för att ge individer i utanförskap en dräglig livssituation. Klubben har med insamlade medel  och olika förnödenheter skapat underlag för att kunna hjälpa till med basala livsnödvändigheter såsom mat, gemenskap och hjälp till att komma in i samhället. Enskilda individer har också under längre perioder på olika sätt fått hjälp.Det har handlat om såväl stöd av en vuxen människa i den dagliga livsföringen som stöd i kontakter med myndigheter. Klubben har också varit med och sponsrat en ny skåpbil som använts för transporter av bland annat mat, möbler, husgeråd och kläder till behövande inom projektet. Genom klubbens Rotogram har pengar kunnat skänkas i samband med högtidsdagar, begravningar m.m.

Hållbarhetskommitten: Projektet har genom medlemmarnas skänkta medel, köpt in träd som sedan skänkts till framför allt skolor i Rosengård. Som bevis till givaren har ett trevligt certifikat tagits fram och överlämnats. Det har även funnits möjlighet att skänka träd som gåva till någon, i vars namn certifikatet utfärdats. Tillsammans med Marint Kunskapscenter har vi, vid flera tillfällen, plockat skräp längs med Ribergsborgs stranden. Detta gjordes bland annat för att uppmärksamma Världsmiljödagen den 5 juni.

Klubben har genom verksamhetsåret utbetalat gåvor: TRF: 40 000 kr varav 10 000 kr insamlats  vid lottförsäljning. Hållbarhetskommitten: 17 500 kr, (500kr x 35). Moment 22: 97 470 kr varav 13 500 kr består av District Grant. Månatliga donationer: 105 323 kr. Av årets överskott har 4000 kr skänkts till Marint Kunskapscenter och resten har balanserats.

Möten under verksamhetsåret:

Datum

Ämne

Föreläsare

8 september

Hur blir vi mer synliga i media och hur media arbetar?

Kim Hall

15 september

Varför gillar vi vissa men inte andra?

Ingrid Tollgerdt-Andersson

22 september

Studiebesök på Havshotellet

Familjen Vinnardag

29 september

Rotary-en hållbar organisation

Ulf Bingsgård

6 oktober

Kan en stylist ha ett miljötänk i sitt uppdrag?

Jenny Åberg

13 oktober

Pionjär på de sju haven.

Charlotte Röing

20 oktober

Trivselkväll på Chilla & P

 

27 oktober

Kan Hyllie växa mer?

Martin Thelin

3 november

Inställt guvenörsbesök pga restriktioner

 

10 november

Inställ möte (omställning till digital mötesform)

 

17 november

Inställt möte (omställning till digital mötesform)

 

24 november

Digitalt årsmöte

 

1 december

My life academy - Hur stöder vi ungas utveckling?

Claudiu Moldovan

8 december

Skånes Djurpark, miljö med nytta och nöje

Anna Blinkovska

15 december

Presentation av styrelse inför 21/22 + julmys

 

12 januari

Klubbsamråd

 

19 januari

Egoföredrag

Irene Axelsson

26 januari

Affärskulturella skillnader Kina - Sverige

Henry Lee

2 februari

Framtidens mat är grön

Marie Olsson

9 februari

Guvenörsbesök

Stefan Knutsson

16 februari

Jorden, vårt gemensamma hem

Gunnel Kristiansson

23 februari

Vad är ett Marint Kunskapscenter?

Michael Palmgren

2 mars

Ikoners betydelser och tillkomst

Franziska Von Vietingshoff

9 mars

TRF - Rotarys humanitära verksamhet

Viveca Serder

16 mars

Hur är det med vårt dricksvatten?

Markus Fröjd

23 mars

Att våga och vilja anta utmaningar

Anita Sweder-Thorstensson

30 mars

Parkering Malmö - Klimatpåverkan

Maja Johansson

6 april

Varför är undernäring vanlig i hög ålder?

Elisabet Rothenberg

13 april

Handel igår - Mötesplats imorgon

Anna Thelin

20 april

Vem var Carl-Gustaf Svingel?

Ingrid Thörnqvist

27 april

Klubbsamråd

 

5 maj

Tvätt och textilbranschen - en grön cirkulär näring

Daniel Kärrholt

11 maj

Hatet som löper över flera generationer

Nina Eilenberg-Wemrin

18 maj

Tillbaka till livet och arbetslivet som PT

Niklas Jonsson

25 maj

Yallatrappan - bidrar till samhällsnyttan

Christina Merker-Siesjö

1 juni

Ett otroligt liv med cirkus

Diana Rhodin

8 juni

Vart är Malmö Konstmuseum på väg?

Kirse Junge-Stevnsborg

15 juni

Vad händer i Moment 22?

Linda-Marie och Leif Isie

22 juni

Vandra i Skåne 

Samkväm till följd av sent återbud från föreläsare

29 juni

Presidentskifte

 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 

RESULTATRÄKNING            20200701-20190701   20210630-20200630

Föreningens intäkter;  

Medlemsavgifter;                               76 000                   78 200                 

Gåvor;                                               225 049                   20 429          

Övriga rörelseintäkter;                        16 900                   19 080         

Summa föreningens intäkter;         317 949                  117 709

 

Föreningens kostnader                            

Rotaryavgifter                                -208 986              85 499         

Övriga externa kostnader                 -12 713             -20 901        

Gåvor                                                -95 796               -8 599        

Summa föreningens kostnader         -317 495           -114 959        

Rörelseresultat                                    454                    2 750

Resultat efter finansiella poster        454                     2 750

Resultat före skatt                              454                     2 750

Årets resultat                                      454                      2 750